ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640115 1

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 เพื่อขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สำเร็จผลโดนเร็ว โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25640115 6

วันที่ 14 มกราคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลคุณภาพน้ำนม และให้ความรู้เรื่องโรคในโคนม ในฟาร์มพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกดังต่อไปนี้
🐄ฟาร์มปราโมทย์ ฟักเฟื่อง ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย
🐄ฟาร์มสวัสดิ์ พลอยดำ ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ
🐄ฟาร์มสุภาพร แก้วบังเกิด ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม
🐄ฟาร์มนิติกร แก้วสุขเรือง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม
พร้อมให้คำแนะนำการจัดการอาหาร แนะนำการจัดการฟาร์มเบื้องต้นและสุขศาสตร์การรีดนม การป้องกันและรักษาปัญหาโรคเต้านมอักเสบ บริการล้วงตรวจท้องจำนวน 3 ตัว ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ 1 ตัว จากนั้นให้คำแนะนำการใช้ยากำจัดพยาธิภายนอกแก่เจ้าของสัตว์  อ่านรายละเอียด

25640115 4

วันที่ 14 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มสุบิน ผลขวัญและฟาร์มแดง สมสุข ปรับฐานข้อมูลโคให้เป็นปัจจุบัน ติดตามผลการปรับปรุงฟาร์มและการเตรียมเอกสารเพื่อขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม พบว่ามีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ทันก่อนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในวันที่ 14 มกราคม 2564 และปฏิบัติงานสถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า ให้บริการผ่าตัดทำหมันแมวและรักษาแมวป่วยรวมทั้งหมด 2 ตัว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ แล้วติดตามผลการรักษาต่อไป อ่านรายละเอียด

25640115 5

วันที่ 14 มกราคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มเอนก เหมือนเพชร ฟาร์มธนพร ยอดคำมี และฟาร์มเลิศศักดิ์ สุขวัฒน์ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จำนวน 3 ฟาร์ม ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในโคนม ตรวจเช็คอุปกรณ์รีดนม และให้บริการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์จำนวน 2 ตัว อ่านรายละเอียด

25640115 3

วันที่ 13 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี ตรวจสอบน้ำนมแปรรูปบรรจุกล่องชนิดนม UHT ของผู้ประกอบการตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ บริษัทภัทรฟู๊ดส์ จำกัด
- เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและร่วมกับเจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบตรวจคัดกรองคุณภาพน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด
- ติดตามผลการเตรียมฟาร์มเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม จำนวน 2 ฟาร์ม พบว่าฟาร์มปรับปรุงฟาร์มและเตรียมเอกสารแล้วเสร็จ เตรียมพร้อมตรวจรับรองรองในวันที่ 15 มกราคม 2564
- เข้าเยี่ยมฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบด้านเกรดนมไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คำแนะนำการเปลี่ยนอุปกรณ์รีดนมที่เสื่อมสภาพและเน้นการล้างอุปกรณ์รีดนมให้สะอาด แล้วติดตามผลต่อไป
- รักษาสัตว์ป่วยและติดตามผลการรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 3 ตัว และให้คำแนะนำการใช้ยากำจัดพยาธิภายนอกแก่เจ้าของสัตว์ ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า

อ่านรายละเอียด