25631229 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 35/1 ม.1 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง ผลปรากฏว่าได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียด

25631229 1

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และ นำทีม Kick Off กิจกรรม 5 ส
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ภายใต้แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส กรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย รักความสะอาดและฝึกให้เป็นนิสัยในระยะยาว
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

อ่านรายละเอียด

25631228 4

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และการวางแผนการดำเนินงานของสำนักฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25631229 1

เมื่อวันที่ ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านรายละเอียด

25631228 3

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ โดยนายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติตรวจติดตามงานการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตรวจสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี และอ.วังสามหมอ จ. อุดรธานี อ่านรายละเอียด