25590127 8วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธรและเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโค-กระบือ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 2/2559 ในพื้นที่ ต.เดิด อ.เมืองยโส

อ่านรายละเอียด

25590712 9วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอค้อวังนำเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในสัตว์ปีก โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสียง ครั้งที่ 2/255

อ่านรายละเอียด

25590712 11วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกตรวจติดตาม พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ เพื่อติดตามการขอต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

อ่านรายละเอียด

25590712 10วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ/โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา

อ่านรายละเอียด

25590712 2วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 นายอดิลักข์ เล็บนาค/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายเนตินัย โคตรไมตรี/เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด จังหวัดสงขลา โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการส่งออกอาหารสัตว์ไปยังต่างประเทศ และให้คำแนะนำกับโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด