ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25600317 1
วันที่ 16 มีนาคม 2560  นางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ และนายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ให้เข้าประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  อ่านรายละเอียด

25600317 2
วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางอรไท สุรฤทธิพงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนางสาวปารมี เอี่ยมเชย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและวิชาการและตัวชี้วัดภายใน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์เป็นประธาน  อ่านรายละเอียด

25620918 2

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวนิสารัตน์ เพ็ชรหนูรักษาการปศุสัตว์ อำเภอพรหมคีรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือประจำปี 2562 ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลอินคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรได้รับบริการจำนวน 13 ราย โคได้รับวัคซีนจำนวน 81 ตัว อ่านรายละเอียด

25600823 3

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ท่านปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายมานพ มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางพิชญ์สุกานต์ โตพิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง" ณ ห้องประชุมคอนเวนเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยมีท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด  อ่านรายละเอียด

25600515 3
 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560  เจ้าหน้าที่ผสมเทียมจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านข้อมูลการผสมเทียมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการผสมเทียมสงขลา จัดประชุมเรื่องระบบการบริหารจัดการด้านผสมเทียมให้กับพนักงานราชการผสมเทียม ของจังหวัดปัตตานี จำนวน 12 อำเภอ  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี  อ่านรายละเอียด