ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25590728 1วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางสุดารัตน์ เคยเหล่า นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ของบริษัท พรีม่า โพลีเทค จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

อ่านรายละเอียด

25610212 1

วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์​ 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ออกติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ,โครงการแปลงใหญ่ และติดตามการบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู – เลย อ่านรายละเอียด

25620829 2

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และหน่วยHHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นวิทยากรกระบวนการ อ่านรายละเอียด

25620913 1

วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และหน่วยHHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นวิทยากรกระบวนการ อ่านรายละเอียด

25590707 1วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายอดิลักข์ เล็บนาค ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. กลาง เพื่อหารือและขอข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตในธุรกิจค้าปลีก เพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการ ให้การประกอบธุรกิจของประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี

อ่านรายละเอียด