25590628 2วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายธนบดี  รอดสม ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งคำสั่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ  และมีเรื่องเพื่อพิจารณาสำคัญ จำนวน 6 เรื่อง อ่านรายละเอียด

25590628 2วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอห้วยราช กระสัง บ้านด่าน และด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการฝังไมโครชิฟ และสอนการฝังไมโครชิฟ

การบันทึกข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ของอำเภอ

อ่านรายละเอียด

25590628 2วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครอบรอบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

อ่านรายละเอียด

25590628 1วันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับมอบโคจำนวน 15 ตัว เข้าโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นานาชาติ มีนายแพทย์วรพงศ์ ขวัญไพโรจน์ ประธานมูลนิธิฯ ในงานมหากุศลเพื่อชาวหาดใหญ่ ไถ่ชีวิตสรรพสัตว์กว่า 10,000 ชีวิต มีกิจกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ถวายคิลานะเภสัช มอบทุนการศึกษา ไถ่ชีวิตโค และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด

25590628 3วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ณ วัดเขตตาราม ม.8 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา ในโอกาสนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ให้บริการประชาชนทีเลี้ยงสัตว์ จำนวน 75 ราย แจกยาปฏิชีวนะ วิตามิน แร่ธาตุก่อน ยาถ่ายพยาธิ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว ตลอดจนให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์

อ่านรายละเอียด