25590628 127 มิถุนายน 2559 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เลย,เทศบาลตำบลเชียงคานและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงคาน ตามโครงการควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียด

25590628 227 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโนนทอง บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว และบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ มีเกษตรกรมาขอรับบริการจำนวน 53 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขจำนวน 63 ตัว แมว 8 ตัว ขอรับคำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ 5 ราย รักษาโรคเรื้อนสุนัข จำนวน 3 ตัว รักษาสุนัขแผลอักเสบ จำนวน 1 ตัว

อ่านรายละเอียด

25590628 3กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่่ ประชุมชี้แจงและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร เพื่อประเมินคุณสมบัติเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

อ่านรายละเอียด

25590628 2สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบกระบือ 25 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร 25 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีน.ส.สมหมาย ทุ่งกลาง ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำทัองถิ่นร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ วัดบ้านหมัน ม. 1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

อ่านรายละเอียด

 

25590628 1วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านและด่านกักกันสัตว์เร่งฝังชิพให้กับโค กระบือ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ และโครงการธนาคารโค-กระบือ ที่ หมู่  12,18 และหมู่ 5 ต.บ้านด่าน รวม 21 ตัว

อ่านรายละเอียด