25590624 2วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์

วิจัยการผสมเทียมฯพิษณุโลก ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในกระบือที่มีปัญหาด้านการผสมเทียม ไม่เป็นสัด

ของเกษตรกรในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ คือของ นายมานิตย์ สมัครเขตวิทย์ ต.ศาลาแดง

อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

อ่านรายละเอียด

 

25590624 3วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-15.00 น. สำนักปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ ฝึกอบรมให้ความรู้

เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกและโรคในสัตว์ปีก พร้อมสาธิตการทำวัคซีนในสัตว์ปีกให้กับนักเรียนตามโครงการขยายผล

เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ที่โรงเรียนนากลาง ต.นากลาง อ.โกรกพระ

จ.นครสวรรค์

อ่านรายละเอียด

25590623 9วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้วและเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ในพื้นที่ตำบลลุมพุก      อ่านรายละเอียด

 

25590624 4วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จัง หวัดนครสวรรค์

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้

ประชาชน กับทางจังหวัดนครสวรรค์ ออกให้บริการตามกิจกรรมโครงการฯ และกิจกรรมในภาค ปศุสัตว์ที่มา

บริการให้กับพี่น้องประชาชน มีการผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว และให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

แจกเวชภัณฑ์บริการให้กบั ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 6 ต.พรหมนมิตร อ.ตาคลี

จ.นครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

25590623 8วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทาและเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือและฝังไมโครชิพกระบือ ในพื้นที่ตำบลสามแยก     อ่านรายละเอียด