25580811 4วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายอาทิพงษ์  อ่อนบรรจง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำเวทีชี้แจงศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร (ศชก.)เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่หมู่ 1,2,6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง ณ วัดกุดจอก หมู่ที่ 1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท    อ่านรายละเอียด

 

25580811 3วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี พร้อมด้วย นายสมยศ พวงแย้ม สัตวแพทย์ชำนาญงาน ปฏิบัติงานตรวจเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ และมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสะอาด(เขียงสะอาด) แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง ในพื้นที่เขตเทศบาลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท    อ่านรายละเอียด

 

25580811 1วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายอลงกต โตแฉ่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยนายอาทิพงษ์  อ่อนบรรจง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำเวทีชี้แจงศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร(ศชก.)เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่หมู่ 3,4,5 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 5 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท    อ่านรายละเอียด

 

25580811 2วันที่ 5 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท ร่วมกับสำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมประชุมหารือแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท ณ ศาลา SML หมู่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท    อ่านรายละเอียด

 

25580811 1เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558    อ่านรายละเอียด