25580810 1เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม และหน่วย DHHU ของหวัดลพบุรี ได้บูรณาการกับสหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ลี้ยงโคนม รวมทั้งได้มอบเวชภัณฑ์ยาสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบภัยแล้ง ณ สหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี    อ่านรายละเอียด

 

25580810 4เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำหญ้าหมัก ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดอนดู่ ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์โดยใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดี    อ่านรายละเอียด

 

25580810 2เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วรรณโชติ ปศุสัตว์อำเภอจังหาร ร่วมกับ ธกส.สาขาจังหาร ประชุมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือฯบ้านอนามัย ต.ผักแว่น อ.จังหาร   อ่านรายละเอียด

 

25580810 3เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายไวยเวทย์ พลเยี่ยม ปศุสัตว์อำเภอพนมไพร ออกตรวจสุขภาพสัตว์ เก็บตัวอย่างเลือดกระบือ เพื่อส่งตรวจแท้งติดต่อ วัณโรคฯ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือคำไฮ ต.คำไฮ   อ่านรายละเอียด

 

25580810 1เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปศอ.โพนทอง ดำเนินการออกตรวจสุขภาพกระบือและเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจหาโรคแท้งติดต่อ โรควัณโรคฯ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ที่ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด     อ่านรายละเอียด