25631121 4

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะฯ ออกปฏิบัติงานติดตามงานการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และสำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ ในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด

25631121 3

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกปฏิบัติงานตรวจต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 2 แห่ง และติดตามงานงานการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย สำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ให้กับฟาร์มโคนม และโคเนื้อในพื้นที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด

25631121 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต แบบเชิงประจักษ์ที่สวนคงแสง บุญโพธิ์คำฟาร์ม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้แทนของเขต 4 เข้าประกวดระดับประเทศ โดยมีนายสุรพล ธัญญเจริญ รักษาราชการปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติเข้าติดตามการประกวด พร้อมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรพื้นที่ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25631121 2

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอโนนศิลา อำเภอหนองสองห้อง และอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ รับฟังปัญหาอุปสรรค และตรวจเยี่ยมฟาร์มให้คำแนะนำการเลี้ยงโคเนื้อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ อ่านรายละเอียด

25631118 1

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สพ.ญ. ปัทมา ชิตน้อย และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก่เกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งชันโรง โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต(มกอช) และนายสัตวแพทย์นพพร โต๊ะมี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฯลฯ ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้มาตรฐานฟาร์ม สู่ มาตรฐานฟาร์มผึ้งชันโรง ต่อไปในอนาคต อ่านรายละเอียด