256301215 1

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนสุขภาพสัตว์ โดย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในแพะ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ น.สพ.เกียรติภูมิ อุ่นกาศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และคณะ ในการนี้ได้ตรวจประเมินฟาร์มแพะ จำนวน 21 ราย ซึ่งฟาร์มทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ B ในแพะ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต5 จะดำเนินการออกใบรับรองฯ ต่อไป สำหรับฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรคจะมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสัตว์ในฟาร์มนั้นๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียด

25631208 1

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ''การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ'' ปีงบประมาณ 2564 ณ นิทรรศการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบปัจจัยการผลิต โดยโครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายโคเนื้อ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกัน นำไปสู่การกำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย อ่านรายละเอียด

25631202 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และคณะ ร่วมประชุมนิเทศงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาฯ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด

25631203 1


วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญตามกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส ของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมปศุสัตว์และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยดำเนินการทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านรายละเอียด

25631202 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และคณะ ร่วมตรวจติดตามนิเทศงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์เล็กสัตว์ปีกตำบลกกตูม ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และตรวจติดตามงานโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นกลุ่มเกษตรกรอำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด