altเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นางอารีย์ โสมวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในการจัดโครงการตลาดเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด