25590628 1พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี “ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน โดยกระทรงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจโคนมอย่างยั่งยืนโดยการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และการลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกร ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคครบวงจร ” อ่านรายละเอียด