25591214 2

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 นายสุรพล จารุพงศ์ ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปะดา , การดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรจำนวน 4 ราย ในพื้นที่ ม.8 ต.บึงกอก อ.บางระกำ โดยมีรองนายก อบต. ปลัด อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมให้การต้อนรับ    อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก