25600110 1

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "สานต่ออาชีพที่พ่อให้" ในอาชีพพระราชทาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จ.ราชบุรี    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์