25600308 2

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้ อานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าประชุมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดพิจิตร โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 นายโอภาส ทองยงค์ เป็นประธาน เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร อ่านรายละเอียด