25600327 2

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำ “หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ” โดยมี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม และมี นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยาน วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ่านรายละเอียด