25600801 1
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย (Thailand Goat Sheep Farmers Network) กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ (Primo Agro Ventures Sdn. Bhd.) ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560  อ่านรายละเอียด