25600921 5

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. น.สพ. ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 น.สพ. สรวิศ ธานีโต  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองประธานกรรมการ น.สพ. รักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวาระประชุมสำคัญ อ่านรายละเอียด