25600929 1

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัด  กษ. เป็นประธานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39  เพื่อประชุมเตรียมการเพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 -29 ก.ย.นี้ โดยกรมปศุสัตว์มีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทยเข้าประชุม ณ โรงแรมเลอ  อ่านรายละเอียด