25610131 2

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมสัมมนา " การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ" ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาภาคเกษตร และ รับฟังความคิดเห็นทิศทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ สรุปแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งรูปแบบการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด แนวทางการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด และการรับฟังความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรจากภาคส่วนต่างๆ มีการให้ความเห็นที่มีต่อทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต และข้อเสนอความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรในภูมิภาค อ่านรายละเอียด