25610327 1

นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในการประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินงานตามโครงการงบประมาณรายจ่ายกลางปีเพิ่มเติมปี 2561  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด