25610525 1

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง โดย นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อกรมปศุสัตว์ร่างหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์ด้วย รายละเอียดคลิก

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.  25 พ.ค. 61