25610601 1

1 มิถุนายน 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2561” ณ บริเวณประตู 1 สวนสัตว์ดุสิต ว่า ในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ได้ประกาศให้เป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มนม ซึ่งรวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ต้นน้ำ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลางน้ำ ได้แก่ ผู้แปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม และปลายน้ำ คือ ผู้บริโภค ได้เห็นคุณค่าของนม ซึ่งการดื่มนมของคนไทย ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตรต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่าค่อนข้างน้อย และในยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ในปี 2560-2569 ได้ตั้งเป้าให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้นให้ได้ 25 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งผลการบริโภคนมที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย เลี้ยงโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพดีให้คนไทยได้ดื่ม เกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาชีพ คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้ น้ำนมผลิตจากเกษตรกรไทย ปัจจุบันนำไปแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่ม ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ และมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยมาก อาทิ กัมพูชา เมียนม่า มาเลเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย และอินโดนีเซีย โดยพบว่ามูลค่าส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยในปีที่แล้วสูงถึง 13,500 ล้านบาท อ่านรายละเอียด