S 8174417580647

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค โดยเชื่อมสัญญาณไปยังพื้นที่ 76 จังหวัด พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและติดตามการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน ดังนี้

 

  1. การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม/ภัยแล้ง)
  3. แนวทางการแก้ปัญหาเกษตรกร

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาเกษตรกรได้ตรงความต้องการ เน้นแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่มั่งคั่ง และสามารถดำเนินการโครงการ/แผนงานได้อย่างยั่งยืน ประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์