S 141492252

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทน สพส. สอส. เข้าร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ มติที่ประชุมและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ มีดังนี้

 

  1. เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานบังคับ) ทั้งนี้ มกอช. จะจัดทำร่างกฎกระทรวง และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตาม พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร โดยประกาศลงหน้าหนังสือพิมพ์ เวียน WTO 60 วัน จากนั้นจะนำข้อคิดเห็นมาพิจารณา และเสนอเข้าคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนเสนอ รมว.กษ. ลงนามในกฎกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  2. เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (มาตรฐานทั่วไป) ทั้งนี้ มกอช. จะนำเสนอ รมว.กษ. ลงนามในประกาศกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  3. เห็นชอบจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร และองค์ประกอบคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (ทบทวนปรับปรุง มกษ. 6402-2552)
  4. เห็นชอบร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เป็นอนุกรรมการ)

ที่มาของข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์