S 8306568845782

23 กรกฏาคม2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ไร่ภูตะวัน บ้านหนองเม็ก ซึ่งเป็นต้นแบบพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ โดยนำเสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ของนายศุภชัย มิ่งขวัญ ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ สามารถลดต้นทุนอาหาร และสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ณ บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จัวหวัดอำนาจเจริญ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม