S 8468262813753

วันนี้ (วันที่ 24 สิงหาคม 2561 : 17.25 น.) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และ Mr. Zou Zhiwu, Vice Minister of the General Administration of Customs of China ลงนามในพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน โดยมีมนตรีแห่งรัฐ นายหวัง หย่ง หัวหน้าผู้แทนคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร่วมเป็นสักขึพยาน ณ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้แทนกระเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์สรวิศ. ธานีโต อธิบดีกรมปศุสีตว์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในการนี้ พิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ จะเป็นกานสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน รวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างกันที่สำคัญในด้านสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกระหว่างไทย-จีน โดยจะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน อย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร