25611107 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เรื่อง โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม