78443

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 เป็นประธานการประชุม ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และต่อมาได้ลงพื้นที่ดูถนนคอนกรีตที่ใช้ยางพาราผสม (ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา) ณ หาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย