S 35733511

13 ธันวาคม 2561 07.30น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผอ.กผง. ผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์