13808

วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานที่ประชุม และนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ดร. อดิศร พร้อมเทพ (อธิบดีกรมประมง) ดร. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ (เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารวมถึง ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตแพทยสภา) และ รศ. นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้าร่วมการประชุมด้วย ในครั้งนี้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอท่ีประชุมในการดำเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้่าจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในภาคการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ เป็นการประชุมเพื่อทราบถึงสถานะและความก้าวหน้า และข้อพิจารณาร่วมกันเพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันของประเทศไทย

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์