S 17399917

24 มกราคม 2562 เวลา 14.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต เป็นประธานรับมอบเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน15ตัว รวมเป็นเงิน 375,000บาท จากดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อถวายเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์จะจัดหาโค -กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความสมบูรณ์พันธุ์ เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริ และเป็นโอกาสดีที่ประชาชนทุกภาคส่วน จะได้แสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับโค - กระบือจากการไถ่ชีวิต จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของโครงการฯ ทำให้มีชีวิตและโอกาสที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความรักสมัครสมานสามัคคี ที่สำคัญเกิดความปิติ อิ่มใจในบุญกุศลที่ได้ร่วมกัน

การรับมอบในครั้งนี้ทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปมอบให้แก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค – กระบือ ฯ ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ต่อไป

ณ วัดเวียงคำภู อำเภอเวียงคำภู จังหวัดขอนแก่น

S 17399916

S 17399917

S 17399920

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์