170919

วันพุธที่ 6 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะผู้บริหารระดับสูง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ : ระบบการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางนฤมล จวนสาง จาก ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และนางงามตา สีหาบุตร จาก ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

นอกจากนี้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้นำเสนอฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย โคขุน แพะ ไก่ไข่ และแปลงหญ้า รวมทั้งกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร พร้อมกันนี้ได้ให้การสนับสนุนอาหาร 4 เมนู ได้แก่ สลัดไก่อินทรีย์ ข้าวมันไก่อินทรีย์ หมูชีวภาพ และคุ๊กกี้ไข่ เป็นอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอีกด้วย

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์