25620206 2

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร มีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสการเกิดการทุจริตของหน่วยงานจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน วิทยากรผู้บรรยายโดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์