25620403 1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่1/2562 โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกลุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วาระเพื่อพิจารณาการประชุม อ่านรายละเอียด