25620409 2

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์ คำดี ทึ่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมประชุมติดตามระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม ปศจ.เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ผู้แทน ปศจ.ลำพูน ลำปาง พะเยา กสส. สทป. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และผู้ประกอบการแปรรูปนมในจังหวัดเชียงใหม่ รวมประมาณ 40 คน ณ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด