25620410 1

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมงานในโอกาสที่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน วันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดหนองคาย ณ แปลงนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านน้อย หมู่ 1 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในวันนี้มีผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน ประมาณ 600 คน อ่านรายละเอียด