25620807 1

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 รอบ 2 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เพื่อติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์กลางเมล็ดพันธ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด