3pic01

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่พร้อมคณะดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการ"จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย"ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยเข้าร่วมการประชุมSWOCไปยัง21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รับฟังการรายงานสถานการณ์น้ำจากอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและรับฟังการชี้แจงเพื่อมอบนโยบายจากดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการ"จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย"จำนวน 8กลุ่มจิตอาสา พร้อมกันทั้ง 21จังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประกอบด้วยนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมและมอบพืชอาหารสัตว์พระราชทานหญ้าแห้งจำนวน17.8ตัน และหญ้าสด จำนวน12ตัน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์มอบให้เกษตรกร จำนวน 250 ชุด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ และชุดเฉพาะกิจขนย้ายอพยพสัตว์/สิ่งของ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และเตรียมแผนการสำรวจความเสียหายภายใน7วันหลังน้ำลด พร้อมเตรียมแผนการฟื้นฟู และจัดเตรียมเมนูอาชีพทางเลือก ได้แก่ ไก่ไข่ เป็ดไข่และไก่พื้นเมืองให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์