S 91103254

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในการประชุม กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.)สถานการณ์ แนวโน้ม แนวทางการเผชิญเหตุใน 4 จังหวัด ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย แนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูใน 28 จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลาย และเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นในฤดูฝน แนวทางการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยให้มีรายได้ภายใน 120 วันดังนี้

 

  1. ด้านพืช ส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น อาทิ ปลูกถั่วเขียว แจกเมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่ ประกันราคา 30 บ./กิโล, ปลูกข้าวโพด แจกเมล็ดพันธุ์ 3.5 กก./ไร่ ประกันราคา 8 บาท/กิโล, ปลูกข้าว แจกเมล็ดพันธุ์ 1.4 ล้านตัน ประกันราคาเฉพาะข้าวหอมมะลิ 19,000 บ./ตัน
  2. ด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ระยะเวลา 120 วัน เกษตรกร 200,000 ราย รายละ 5 ตัว ประกันราคา 100 บ./กก เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน อุดหนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 อุดหนุนเบี้ยประกันภัยตัวละ 400 บาท ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรเลี้ยงโคขุนมีรายได้ 8,000-10,000 บาท/ราย/เดือน

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์