2562 09 24 002

วันที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 15.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ โดยมี น.สพ.จีรศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์. ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผอ.สำนักกฎหมาย สมาคมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้

  • สถานการณ์การผลิตการตลาดสุกรในปัจจุบัน และทบทวนการคาดการณ์ปริมาณการผลิตสุกร ปี 2562
  • สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
  • การบริหารจัดการแบ่งพื้นที่การเลี้ยงสุกร
  • การจัดทำแผนการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.