279368

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมช.กษ. นายประภัตร โพธสุธน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการโคขุนสร้างรายได้ โดยมี อปส. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รอธ. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผอ.กอง/สำนัก กรมปศุสัตว์ ธ.ก.ส. และผู้ประกอบการด้านโคเนื้อ ร่วมประชุม เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และร่วมกันกำหนดแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในระยะสั้น ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปประเด็นการประชุม โดยตั้งคณะกรรมการการตลาด ซึ่งมี รมช.กษ. นายประภัตร โพธสุธน เป็นประธาน และมีคณะกรรมการทั้งหมด 24 คน นัดประชุมหารือในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์