25621001 1

วันที่ 29 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ และรับฟังบรรยายสรุป แนะนำศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการศูนย์ราชการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการฯได้สั่งการให้ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการฯ เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาต่อไป อ่านรายละเอียด