25621003 1

วันอังคารที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 10.00 น.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งบรรยายสรุปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ และแผนดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม และ น.ส.นพเก้า กะตากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม 134,135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด