2562 10 05 006

ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมลงพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เพื่อประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และ ห้องพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

รมช. ประภัตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มีมาตรการต่างๆในการป้องกันอย่างเข้มงวดให้เป็นแนวทางเดียวกัน อาทิ การทำงานต้องมีการกระชับฉับไวในการรายงานทุกวัน มีการนำสินค้าปศุสัตว์ไปตรวจ มีเครื่องมือตรวจ real time มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ มีการควบคุมการเข้าออกต้องมีใบเคลื่อนย้าย มาตรการต่างๆ มีการเข้มงวดตั้งด่าน 24 ชั่วโมงในรัศมี 5 กิโลเมตรตามรอยต่ออำเภอหรือเชื่อมต่อจังหวัด การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีสายตรวจ ASF มีการตรวจนับจำนวนสัตว์เฝ้าระวังอาการ มีการสุ่มตัวอย่างตรวจเลือด ก่อนการเคลื่อนย้ายจะต้องมีการตรวจเลือด มีการตั้งห้องปฏิบัติการ และมีการติดตามการทำงานทุกวันอีกด้วย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม