pic02

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม web conference ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง สำหรับในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้ มอบหมายให้นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล และนางสาวรัตนา นึกเร็ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมชี้แจง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด ที่ประสบภัยจากพายุ โพดุล(PODUL) และ คาจิกิ(KAJIKI) ในช่วง ระหว่าง 29 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2562 โดยสนับสนุนงบเงินอุดหนุน ให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ใน 3 ทางเลือก คือ ไก่ไข่, เป็ดไข่ หรือไก่พื้นเมืองลูกผสม มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกร 48,000 ราย โดยให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง 25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 หลังจากนั้นจะโอนงบเงินอุดหนุน ผ่านบัญชี ธกส. ให้เกษตรจัดหาพันธุ์สัตวปีก อาหารสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงได้ทันที!!

 

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์