25630106 4

วันที่ 4 มกราคม 2563เวลา 14.00 น.
     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบประเกษตรกรผลักดันโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
     รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่เป็นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
     การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อชี้แจงเกษตรกร ผู้ที่สนใจในอาชีพปศุสัตว์ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
    ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่โครงการกำหนด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการ ถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯบรรลุวัตถุประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน แก่เกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อไป
     ณ โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม