S 47800446

วันที่ 5 มกราคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำนายวีชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 17 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการปลูกพืชผัก และการเลี้ยงปศุสัตว์ ของนายไชยทัศน์ เงินทองแดง เจ้าของโอทูยู ออร์แกนิค ฟาร์ม (O2U Organic Farm) บ้านกุงเปา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน และบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระหว่างหน่วยงานของจังหวัดฯ ต่อไป โดยฟาร์มฯ แห่งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชน และไก่แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบ ที่พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตและกระจายสัตว์พันธุ์ดีในรูปแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความร่วมมือการส่งเสริม ละพัฒนาไก่แม่ฮ่องสอน ระหว่างมหาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน,ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์แม่ฮ่องสอน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กำหนดไว้

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน