S 404774931

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. น.สพ. ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมการเลี้ยงแพะ "เด็ดเดี่ยวฟาร์ม" ของนายกฤตภาส ธรรมวงศ์ บ้านวังเลียบ ม.5 ต.บุนนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นประธานกลุ่มแพะแกะพัฒนา และประธานเครือข่ายแพะแกะนครลำปาง

ในการนี้ รมช.กษ. ได้รับข้อมูลการเลี้ยงแพะขุนจากนายกฤตภาส ว่า การเลี้ยงแพะขุนเริ่มจากการนำแพะหย่านมอายุ ๓ เดือน น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม นำมาเลี้ยงขุนเป็นระยะเวลา ๒ เดือน ให้ได้น้ำหนัก ๓๐ กิโลกรัม จะได้กำไรจากการขุน ตัวละ ๗๒๐ บาท และทางเด็ดเดี่ยวฟาร์ม มีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในการผลิตลูกแพะหย่านม และทางเด็ดเดี่ยวฟาร์ม เป็นผู้รับซื้อผลผลิตทั้งหมด เพื่อนำมาขุนส่งให้กับตลาดในภาคกลางต่อไป และในอนาคตจะมีการขยายการผลิตจากการเพิ่มจำนวนแม่พันธุ์แพะตามโครงการแพะล้านนาของจังหวัดลำปาง ซึ่งทางเครือข่ายแพะแกะนครลำปาง มีแผนที่จะขยายช่องทางการตลาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ท่าน รมช.กษ. จะได้นำข้อมูลนี้ไปปรับใช้ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง