25630117 3

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้างชาติ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผอ. กสส. นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กผส. นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรกว่า 1,000 คน เข้าร่วม ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม อ่านรายละเอียด